De stichting fonds Achterstandsgelden, ‘het Achterstandsfonds ZWN’, financiert activiteiten die bijdragen aan vermindering van de problematiek die gerelateerd is aan het werken met een achterstandspopulatie. Het fonds wordt gevuld wordt door afdrachten van zorgverzekeraars.

Herijking

Naar aanleiding van de herijking ingaande op 1 januari 2019 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. De NZa heeft samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de achterstandsfondsen het afgelopen jaar gekeken naar mogelijkheden tot verbeteringen van de herijkingssystematiek en daarmee het herijken van de achterstandspostcodes.
Hieronder kunt u lezen welke systematiek en criteria zijn gehanteerd, welke gevolgen dit heeft voor individuele huisartsen en het Achterstandsfonds Zuidwest Nederland.

Systematiek 

  •  Het aantal achterstandspatiënten is uitgebreid naar 1,5 miljoen. De opslag op het inschrijftarief groeit mee met deze uitbreiding (totaal € 11,8 miljoen)
  •  Door verfijning van de beschikbare data (CBS) is het mogelijk om achterstandspostcodes op postcodepositie 6 niveau vast te stellen
  •  Het criterium omgevingsadressendichtheid wordt niet meer gebruikt

 Gehanteerde criteria

  •  Percentage inwoners met laag inkomen
  •  Percentage niet-actieven
  •  Percentage niet-Westerse allochtonen en MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen)

Postcode

Door de nieuwe systematiek zijn veel achterstandspostcodes niet langer geconcentreerd in steden, maar tevens verspreid over de regio. Bij de vorige herijking in 2012 waren er 42 gemeenten met achterstandspostcodes, nu zijn dat er 323. Hier vindt u een overzicht van de gemeenten en specifieke achterstandspostcodes.